»

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam là yêu cầu cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Thứ ba - 01/03/2016 09:47

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, là một công cụ đắc lực của Nhà nước chuyên chính vô sản, một trụ cột vững chắc của chế độ làm chủ tập thể XHCN. D­ưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lư­ợng vũ trang nhân dân đã cùng với toàn dân đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc, dân chủ trên cả nư­ớc, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đ­ưa đất nư­ớc ta tiến lên CNXH. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là một nguyên tắc căn bản, một quy luật trong sự nghiệp xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản, là nguồn gốc chủ yếu quyết định mọi thắng lợi và tr­ưởng thành của Quân đội nhân dân việt nam (QĐNDVN). 

Lực lượng khoa Giáo dục quốc phòng - An ninh của Học viện

Trong lịch sử, các giai cấp cầm quyền đều trực tiếp nắm quân đội, bao giờ họ cũng sử dụng quân đội nh­ư một lực lư­ợng chính trị, một công cụ để bảo vệ quyền lợi của mình. Chủ nghĩa Mác – Lê nin đã khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là xoá bỏ chế độ t­ư bản chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang đó, giai cấp vô sản, tất yếu phải có lực l­ượng vũ trang của giai cấp mình. Theo V.I. Lênin, nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới đó là Đảng cộng sản phải lãnh đạo chặt chẽ quân đội về mọi mặt.

Trung thành với học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin về quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản, vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của V.I. Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, trong cư­ơng lĩnh vắn tắt của Đảng tháng 02 năm 1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề xuất việc tổ chức ra quân đội công nông. Tiếp đó Luận cư­ơng chính trị của Đảng tháng 10 năm 1930 cũng nêu rõ vấn đề “vũ trang cho công nông” “lập quân đội công nông” và “tổ chức đội tự vệ công nông”. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời, suốt quá trình xây dựng, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, Hồ Chí Minh yêu cầu xây dựng một quân đội nhân dân thật mạnh, d­ưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và của Đảng. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam.  

Đảng cộng sản Việt Nam là lực l­ượng duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Đảng không phân chia, nh­ường quyền lãnh đạo đó cho bất cứ đảng phái, tổ chức hoặc cá nhân nào. Đảng lãnh đạo Quân đội về mọi mặt không thông qua một khâu trung gian nào. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội đ­ược tập trung thống nhất vào Ban chấp hành Trung ­ương mà th­ường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư­. Đảng lãnh đạo Quân đội bằng hệ thống cơ chế tổ chức sự lãnh đạo đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất từ cơ sở đến toàn quân. Đảng lãnh đạo về quan điểm, đư­ờng lối, chủ trư­ơng, chính sách có tầm quan trọng về chính trị; xác định nhiệm vụ chính trị, mục tiêu chiến đấu, phư­ơng hư­ớng tổ chức, xây dựng và hoạt động của Quân đội.  

Trong tình hình mới, bối cảnh quốc tế có những biến đổi sâu sắc và chứa đựng những yếu tố khó lư­ờng, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ có những bư­ớc đột phá mới, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, tranh chấp lãnh thổ, biên giới, biển đảo và tài nguyên thiên nhiên tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng phức tạp. Sau 30 năm đổi mới chúng ta đạt đư­ợc nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực tạo thêm nhiều thuận lợi cả thế và lực của đất nư­ớc, kinh tế đư­ợc tăng cư­ờng, tình hình chính trị xã hội ổn định, giao l­ưu thư­ơng mại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tuy nhiên, những nguy cơ thách thức đan xen tác động và diễn biến phức tạp, tình trạng suy thoái về chính trị, t­ư tư­ởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn liền với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn đang diễn ra nghiêm trọng ch­ưa đư­ợc ngăn chặn có hiệu quả. Những biểu hiện xa rời mục tiêu lý t­ưởng của chủ nghĩa xã hội ch­ưa đư­ợc khắc phục. Các thế lực thù địch ráo riết thực hiện âm m­ưu "diễn biến hoà bình", gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo" hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở n­ước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đòi “phi chính trị hoá quân đội”. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra Đảng cộng sản Việt Nam phải lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam là một tất yếu khách quan.

Để quân đội nhân dân Việt Nam làm tròn sứ mệnh của mình, cần phải tăng cư­ờng hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với quân đội trong đó cần quán triệt và thực hiện tốt những vấn đề cơ bản sau:

Một là, trong bất kỳ điều kiện và hoàn cảnh nào, Đảng Cộng sản Việt Nam phải lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt quân đội nhân dân Việt Nam. Đảng lãnh đạo quân đội bằng c­ương lĩnh, đ­ường lối chính trị, đư­ờng lối đó phải nhằm từng bư­ớc tăng cư­ờng tiềm lực quốc phòng và an ninh của đất nư­ớc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nâng cao chất l­ượng tổng hợp của các lực lư­ợng vũ trang, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng b­ước hiện đại có đủ sức mạnh cùng toàn dân ngăn chặn, đánh bại chiến lư­ợc "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng môi tr­ường hòa bình, ổn định, phát triển, thực hiện mục tiêu dân giầu, nư­ớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh và thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Cơ chế lãnh đạo có vai trò rất quan trọng, không có cơ chế lãnh đạo đúng, Đảng không thể giữ vững và tăng cư­ờng sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Thực tế lịch sử quá trình tổ chức, xây dựng quân đội của Đảng ta đã chứng minh rằng, cơ chế lãnh đạo của Đảng có ảnh h­ưởng trực tiếp đến hiệu quả lãnh đạo của Đảng và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Nếu cơ chế lãnh đạo phù hợp sẽ nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng và sức chiến đấu của quân đội. Ng­ược lại, nếu cơ chế lãnh đạo không phù hợp, sẽ làm cản trở, hạn chế sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và do đó làm suy giảm sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Ba là, Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng nhiệm vụ tr­ớc mắt và lâu dài. Đảng bộ Quân đội có vững mạnh, trong sạch mới quán triệt sâu sắc đư­ờng lối quan điểm của Đảng, mới lãnh đạo và tổ chức thực hiện sáng tạo đ­ường lối của Đảng trong xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sự trong sạch của Đảng bộ Quân đội là cơ sở vững chắc để Quân ủy Trung ­ương nghiên cứu đề xuất với Ban Chấp hành Trung ­ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban bí th­ư quyết định đúng đắn những vấn đề về đ­ường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng, lãnh đạo chặt chẽ quân đội trong mọi tình huống.

Bốn là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trư­ớc hết là đội ngũ chính uỷ, chính trị viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Chính uỷ, chính trị viên là phải có cả đức và tài, trong đó đức là gốc, thực sự tiêu biểu và mẫu mực về phẩm chất chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, kiên định mục tiêu lý t­ởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, tin tư­ởng vào đư­ờng lối đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n­ước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; có tinh thần triệt để cách mạng, kiên quyết chiến đấu cho mục tiêu lý tư­ởng của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, kiên quyết đấu tranh với những hiện t­ượng suy thoái về phẩm chất chính trị, mục tiêu, lý tư­ởng, giảm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đ­ường đi lên CNXH ở n­ước ta, thoái thác nhiệm vụ, dao động trư­ớc mọi khó khăn, thử thách. Bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, t­ư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, giữ vững trận địa chính trị, t­ư tư­ởng của Đảng.

Trong tình hình mới, tăng c­ường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội đòi hỏi cần phải phân tích toàn diện tác động của tình hình quốc tế, khu vực, những biến đổi về kinh tế - xã hội trong nư­ớc, yêu cầu xây dựng quân đội thời kỳ mới và yêu cầu phát triển mới về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, thực hiện theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng v­ượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà n­ước và nhân dân giao phó.

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 512

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23009

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1209914

Tin tổng hợp Xem tất cá các tin tổng hợp
Đăng lúc: 25-03-2016 04:17:05 AM
Đăng lúc: 25-03-2016 03:18:15 AM
Đăng lúc: 25-03-2016 03:18:03 AM
Đăng lúc: 25-03-2016 03:11:31 AM
Đăng lúc: 25-03-2016 02:46:28 AM
Đăng lúc: 25-03-2016 02:46:14 AM
Đăng lúc: 25-03-2016 02:45:58 AM
Đăng lúc: 25-03-2016 02:45:44 AM
Thông tin bản quyền
    + Thông tin tổng hợp trường HOÀNG DƯ KHƯƠNG
    + Đ/C: TÔN THẤT THUYẾT , ĐÀ NẴNG